Vedtægter

 

Jazzforeningen New Orleans Jazz Sønderborg vedtægter

 

§ 1

Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Jazzforeningen New Orleans Jazz Sønderborg, Jazzforeningen er stiftet d. 14. marts 2019 og har hjemsted i Sønderborg Kommune

 

§ 2

Jazzforeningens formål

Jazzforeningens formål er at arbejde aktivt for udbredelsen af hovedsageligt den traditionelle jazz i Sønderborg og omegn.

 

§ 3

Jazzforeningens medlemmer

Som medlem kan optages alle med interesse for musik, desuden kan alle, der ønsker at støtte Jazzforeningen, optages som medlemmer. Indmeldelse i Jazzforeningen sker via Jazzforeningens hjemmeside. Indmeldelse er bindende fra første dag indmeldelsen er sket og er bindende frem til næste kontingent opkrævning.

 

§ 4

Jazzforeningens ledelse

 1. Jazzforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, der kan kun vælges en person fra hver husstand.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt medlem, samt en suppleant.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formand eller næstformand er til stede.

 

§ 5

Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er Jazzforeningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
 3. Indkaldelsen skal ske skriftligt enten per mail eller post med mindst 14 dages varsel og skal indeholde dagsorden, det reviderede regnskab samt eventuelle indkomne forslag.

      Forslag til behandling under indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15.februar.

 1. Emner til bestyrelsen kan foreslås på generalforsamlingen, men skal forinden have erklæret sig villige til at modtage valg.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 3. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der ikke er i restance til Jazzforeningen, hvert medlem og firmamedlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning.
 4. Der kan ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, medmindre et flertal af bestyrelsen eller en tredjedel af Jazzforeningens medlemmer finder det nødvendigt.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Revideret regnskab der følger kalenderåret, fremlægges
 4. Fastsættelse af kontingent for det næste år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor 
 9. Eventuelt

Der udfærdiges et referat over generalforsamlings beslutninger. referat godkendes og underskrives af bestyrelsen og dirrigenten.

 

§ 6

Regnskab og revision

Jazzforeningens regnskab revideres af en på den ordinære generalforsamling valgt revisor og revisor suppleant.

 1. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.
 2. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse at regnskab og beholdning er til stede.
 3. Formand og revisor har konto kig til Jazzforeningens konti
 4. Jazzforeningens formue placeres i anerkendt pengeinstitut.

 

§ 7

Tegning og hæftelse.

 1. Jazzforeningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
 2. Ved stiftelse af gæld ved den samlede bestyrelse.
 3. Bestyrelsen meddeler kassereren fuldmagt til den daglige drift.
 4. Jazzforeningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid eksisterende formue.
 5. Der påhviler ikke Jazzforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de Jazzforeningen påhvilende forpligtelser.

 

§ 8

Vedtægtsændringer

 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være Jazzforeningens formand i hænde senest den 15. februar, det år de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling.
 2. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

 

§ 9

Jazzforeningens opløsning

 1. Til opløsning af Jazzforening kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige Jazzforeningens medlemmer.
 2. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 8 dage efter indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
 3. Jazzforeningens midler skal ved opløsning, som minimum gå til et eller flere jazzarrangementer i Sønderborg, eller til Sønderborg Drenge og Pige kor.

 

 

Ændret og godkendt på generalforsamlingen d. 1. oktober 2020